Wanneer u ontslagen wordt gaat u vaak door een moeilijke tijd. Het is lastig om te horen dat u niet mag blijven werken bij uw huidige werkgever. Het kan u onzeker maken en onzekerheid op financieel gebied met zich meebrengen. Ontslag is er in verschillende soorten:

Ontslag van rechtswege
Wanneer er sprake is van ontslag van rechtswege betekent dit dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • De werkgever is niet in staat het salaris te betalen
  • De werknemer is aangenomen om een tijdelijke afwezigheid van een andere werknemer op te vullen
  • De werknemer is aangenomen voor een tijdelijk project
  • De werknemer functioneert niet naar de wensen van de werkgever

Ontslag met wederzijds goedvinden
De naam zegt het al, er is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden wanneer beide partijen besluiten om de samenwerking te stoppen. Dit is eigenlijk een ideale situatie omdat de werknemer en werkgever samen in overeenstemming zijn over het ontslag en er kunnen voorwaarden vastgelegd worden in een overeenkomst. Dit wordt een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd. Vaak wordt het volgende in zo’n overeenkomst opgenomen:

  • De beëindigingsdatum van de samenwerking
  • Het aantal overgebleven vakantiedagen die opgenomen of uitbetaald worden
  • Bedrijfseigendommen die ingeleverd worden
  • De hoogte van de transitievergoeding
  • Eventuele geheimhouding

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen
Wanneer dit het geval is, is het vaak geen goed teken voor het bedrijf. Dit wordt namelijk vaak toegepast wanneer het financieel slecht gaat met de organisatie. Een gedwongen oplossing is dan vaak een reorganisatie.
Vaak begint het met bezuinigingen bij het personeel. Soms komt het voor dat een reorganisatie wordt doorgevoerd vanwege automatisering op grote schaal of uitbesteding aan het buitenland.
Wanneer een werkgever hier mee te maken krijgt hoort deze ontslag aan te vragen. Dit kan via het UWVwerkbedrijf of bij de kantonrechter. Ontslag dient aangevraagd te worden omdat de bedrijfseconomische redenen eerst moeten worden verklaard en beargumenteerd. Als er sprake is van een collectief ontslag, dus wanneer een organisatie 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet er ook een sociaal plan geschreven worden. Hierin komt te staan welke regelingen en compensaties de werknemers mogen verwachten. Een reorganisatie is immers geen pretje voor de werknemers! Outplacement komt vaak voor in een sociaal plan. De kosten voor zo’n outplacementtraject worden dan betaald door de werkgever.

Ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren
Hiervan is sprake wanneer een werknemer niet naar behoren functioneert. Dit kan liggen aan het uitvoeren van de taken maar ook aan de houding van de werknemer. Wanneer de houding tegenover collega’s, werkgever of klanten niet goed wordt bevonden kan dit ook onder disfunctionering vallen. Ook hier dient het ontslag aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Deze beoordeelt vervolgens of er sprake is van disfunctioneren en of er voldoende mogelijkheid is geweest om de werknemer beter zijn best te laten doen. Vervolgens kan zo’n ontslag aanvraag worden afgewezen of geaccepteerd. Wanneer er sprake is van ontslag heeft de werknemer wel recht op een vergoeding en ontslagregeling. Vaak valt outplacement onder zo’n regeling

Ontslag door een arbeidsconflict
Het is ook mogelijk dat er ontslag wordt aangevraagd vanwege een arbeidsconflict. Dit kan zijn door een vertrouwensbreuk, een ernstig meningsverschil of hele verschillende karakters die blijken te botsen. Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan om zo’n reden dient hij naar de kantonrechter te gaan om dit aan te vragen. De werkgever zal hier moeten bewijzen dat de arbeidsrelatie niet meer te herstellen is en dat het leidt tot disfunctionering. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontslag, wanneer de kantonrechter de werkgever in het gelijk stelt. In zo’n geval heeft de werknemer recht op een vergoeding en kan een outplacementtraject worden aangeboden.

Ontslag door ziekte of arbeidsongeschiktheid
Een werknemer mag niet zomaar ontslagen worden als deze een tijdje ziek is. Wanneer werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, mag deze onder bepaalde voorwaarden wel ontslagen worden. Het UWV werkbedrijf zal controleren of hier ook daadwerkelijk sprake van is. Er hangen nog meer voorwaarden aan. De werknemer en werkgever moeten namelijk beide moeite hebben gedaan om een re-integratie mogelijk te maken. Daarnaast moet er ook bekeken worden of een re-integratie bij een ander bedrijf tot de mogelijkheden behoort. Dit gebeurd vaak met behulp van een re-integratiebureau.
Wanneer er inderdaad sprake is van een rechtmatig ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt de werknemer een WIA-uitkering. Wanneer er echter niet voldoende moeite is gedaan voor re-integratie krijgt de werkever een loonsanctie opgelegd. Deze sanctie kan maximaal een jaar aanhouden.

Op staande voet
Wanneer een medewerker op staande voet wordt ontslagen heeft diegene van het ene op het andere moment geen werk meer. Dit mag echter alleen wanneer hier een goede reden voor is. Hierbij kunt u denken aan fraude, stelen, geweld en werkweigering. Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen heeft deze geen recht op een WW-uitkering.